top of page
Kotwica 2

Badanie metodą JTBD  

Group 1.png

Czym jest podejście JTBD?

 

Metoda Jobs-to-be-Done (JTBD) to podejście stosowane
w rozwoju produktów i usług w celu zrozumienia potrzeb klientów i zaspokojenia ich. Koncentruje się na podstawowych motywacjach i okolicznościach, które skłaniają klientów do „wynajęcia” produktu lub usługi w celu wykonania pracy,
a nie tylko na analizie tradycyjnych danych demograficznych lub cech produktu.

JTBD opiera się na założeniu, że
klienci „wynajmują” produkty
lub usługi, aby wykonać określoną pracę lub zadanie
,
a zrozumienie tych zadań może prowadzić do bardziej efektywnego projektowania usług, produktów, marketingu
i do
polepszenia doświadczeń klientów.

 

Ramy JTBD zostały pierwotnie opracowane przez Claytona Christensena, znanego profesora Harvard Business School
i eksperta w zakresie innow
acji, i od tego czasu zostały szeroko przyjęte przez firmy i organizacje różnej wielkości.

Projektując badania w FUZERS korzystamy z wiedzy opartej
m. in. na zasadach opisanych w Jobs to be Done Playbook
autorstwa Jima Kalbacha oraz z naszego bogatego doświadczenia badawczego. 

Dla kogo metoda JTBD jest przydatna?
 

Ramy zadań do wykonania (JTBD) są istotne i korzystne dla różnych interesariuszy w firmie, w tym:

Menedżerowie Marketingu

Uzyskanie wglądu w moty- wacje, zachowania
i procesy decyzyjne klientów, umożliwiające marketerom dostosowywa-nie komunikatów,
pozycjonowania i kampanii, które rezonują z zadania
mi klientów.

Zespoły
Obsługi Kl
ienta 

Wiedza o tym, jak zapewniana jest obsługa klienta, pomagając zespołom skutecznie rozwiązywać problemy klientów i dostarczać rozwiązania, które lepiej spełniają ich potrzeby klientów.

Menedżerowie Produktu


To podejście może pomóc
w pracach nad rozwojem produktu, pomagając menedżerom produktu
w tworzeniu produktów lub usług, które lepiej pasują
do zadań klientów.

Przedsiębiorcy
i start-upy

Identyfikowanie możliwości rynkowych i opracowy-wania produktów lub usług, które lepiej odpowiadają potrzebom klientów. Może to pomóc startupom wyróżnić się na rynku, uzyskać przewagę konkurencyjną i zbudować silną bazę klientów.

Stratedzy

biznesowi


Dzięki identyfikacji niezaspokojonych potrzeb klientów i możliwości odróżnienia się od konkurencji, co może stanowić podstawę strategii biznesowych, pomagając w rozwijaniu przewagi konkurencyjnej i efektywnej alokacji zasobów.

Badacze

i analitycy

Pomocne w badaniach rynku, segmentacji klientów i innych analizach opartych na danych, pomagając firmom

w podejmowaniu świadomych decyzji na podstawie informacji o klientach.

Projektanci
i Specjaliści CX / UX

 

Uzyskanie wgląd w potrzeby, oczekiwania i problemy klientów. To zrozumienie może pomóc w projektowaniu produktów lub usług, które lepiej spełniają potrzeby klientów, co skutkuje lepszą użytecznością, zadowoleniem i ogólnym doświadczeniem użytkownika.

Ty

Widzisz potencjał do wykorzy-stania metody JTBD w Twojej organizacji?
Umów się na darmowe spotkanie, na którym porozmawiamy o Twoich potrzebach. 

W czym najczęściej pomaga JTBD?

 

Wdrożenie ram zadań do wykonania (JTBD) w badaniach biznesowych może prowadzić do kilku pozytywnych wyników biznesowych:

Innowacyjność

Dzięki zrozumieniu zadań, które klienci próbują wykonać, oraz trudności,
z jakimi się borykają, firmy mogą odkrywać możliwości innowacji i opracowywać rozwiązania, które lepiej odpowiadają potrzebom klientów, prowadząc do ofert nowych produktów lub usług, które mają większe szanse na sukces rynkowy.

Zrzut ekranu 2022-09-5 o 21.47.40.png

Rozwój produktu lub usługi zorientowany na klienta

 

Dopasowując produkty lub usługi do zadań, które klienci próbują wykonać, firmy mogą tworzyć rozwiązania zorientowane na klienta, co skutkuje wyższym zadowoleniem i lojalnością klientów.

Tworzenie strategii marketingowych

 

Dostosowując komunikaty marketingowe i pozycjonowanie, aby rezonowały z zadaniami klientów
i pożądanymi wynikami, firmy mogą poprawić swoją skuteczność marketingową, przyciągnąć więcej klientów i zwiększyć sprzedaż.

Kotwica 1

Pakiet badawczy JTBD od FUZERS

 

Wszystkie wymienione poniżej elementy pakietu są wartościowe i wzajemnie powiązane, natomiast ich znaczenie może zależeć od konkretnych potrzeb i priorytetów Twojej firmy:

1 faza.png
badania.png

1. Spotkanie kick-off
- zebranie informacji o Twoim biznesie i klientach

 

Zbieramy Twoje potrzeby biznesowe. Ustalamy czy zależy Ci na poprawie jakiegoś procesu czy może planujesz stworzyć nową usługę bądź produkt.
 

Po zapoznaniu się z kontekstem biznesowym, robimy teoretyczny wstęp o metodzie i wspólnie ustalamy czy podejście JTBD jest w tym kontekście odpowiednie. Następnie organizujemy informacje o Twoich klientach na kanwie JTBD.

Po spotkaniu, konstruujemy wstępną mapę zadań klienta. Posłuży ona jako punkt orientacyjny dla późniejszych rozmów z Twoimi klientami.

 

2. Indywidualne wywiady z klientami
 

Realizujemy wywiady w konwencji JTBD, bazując na wytyczonym wspólnie
z Tobą kierunku. Na tym etapie, skupiamy się przede wszystkim na uzyskaniu informacji na temat procesu, potrzeb i okoliczności, nie na produkcie czy usłudze oferowanej przez Twoją firmę. 

 

Jako alternatywę/dodatek dla IDI, z klientami możemy zaproponować wywiady kontekstowe, w trakcie których towarzyszymy klientom w wykonywaniu ich zadań. 

 

3. Analiza danych zebranych podczas wywiadów
 

Na podstawie transkrypcji z wywiadu wyodrębniamy najważniejsze (najczęściej pojawiające się) wątki, a następnie klastrujemy je. 

 

Otrzymane oczekiwane efekty (en. outcomes) mogą podlegać późniejszej weryfikacji w badaniu ankietowym.

4. Tworzenie Mapy JTBD
 

Mapa tworzona jest poprzez organizację zebranych podczas wywiadów insightów JTBD.

5. 1-szy Warsztat z interesariuszami wewnętrznymi 

 

Czyli spotkanie z Tobą i Twoim zespołem decyzynym w celu omówienia mapy. W trakcie warsztatu możemy wykorzystać przygotowane (pod kątem potrzeb biznesowych klientów) ćwiczenia - przykładem może być ćwiczenie polegające na ocenie przez wewnętrznych interesariuszy stopnia zaopiekowania przez firmę danego zadania klienta. Celem warsztatu jest rozpoznanie mocnych i słabych stron. Produktami warsztatu mogą być:
 

  • Materiał stanowiący podstawę do opracowania strategii marketingowej;

  • Kierunki usprawnień doświadczeń klienta na bazie wyznaczonych punktów bólu i momentów prawdy projektu cx-owego (plan na naprawianie słabych punktów);

  • Product/service roadmapa (plan na rozszerzenie lub zawężenie usługi/produktu).
     

Proces badawczy może zakończyć się na tym etapie, lub etap ten może zostać pominięty przy założeniu, że po zbudowaniu i skonsultowaniu z Tobą mapy JTBD, kontynuujemy zbieranie danych liczbowych. 
 

6.  Ankieta - ocena ‘jobów’ przez Twoich klientów

 

Przekazywana klientom krótka ankieta ma na ocenę poziomu trudności i istotności kroków na mapie JTBD - pytania zawierają skalę liczbową, do której respondent ma się ustosunkować.

UWAGA! Ankieta dotyczy wystandaryzowanej mapy, a nie poszczególnych wizji klientów uczestniczących wcześniej w IDI.

 

Pytania można zadać dla każdego zidentyfikowanego kroku/efektu lub najważniejszych. Ocena wszystkich kroków/efektów pozwala na łatwe ich porównanie.
 

Wartości liczbowe ułatwią dalsze mapowanie i priorytetyzację. Mogą również zasilić istniejącą/powstającą CJM. 

 

7. Analiza wyników ankiety - wydobywanie niezaopiekowanych potrzeb
 

Mapujemy wybrane insighty na macierzy istotności i satysfakcji zgodnie z wynikami ankiety. Te, które znajdują się w lewym górnym rogu macierzy mają potencjał do zaopiekowania biznesowego. To je należy poddać dalszej analizie
w kolejnym kroku. 


8. 2-gi Warsztat z interesariuszami wewnętrznymi
 

Podczas tego warsztatu, oprócz mapy JTBD, prezentujemy również dane liczbowe zebrane podczas badania ankietowego, które niejako nadają priorytet poszczególnym elementom na drodze klienta. W tym przypadku interesariuszom wewnętrznym będzie jeszcze łatwiej ocenić, na których obszarach drogi klienta warto się skupić, rozwijając ich produkt/usługę. 

 

Dzięki temu w trakcie warsztatu można skupić się na:

 

  • generowaniu rozwiązań odpowiadającym niezaopiekowanym potrzebom i krokom;

  • selekcji pomysłów na rozwiązania do dalszego rozwijania;

  • tworzeniu lo-fi prototypów.

9. *Wsparcie w testowaniu prototypów z klientami
 

Możemy pójść jeszcze o krok dalej i zaproponować Ci przeprowadzenia testów prototypu z klientami. Ze względu na specyfikę badania możemy  zaproponować Ci realizację testów w terenie.

Sposób realizacji badań JTBD może się różnić w zależności od konkretnego kontekstu i celów Twojej firmy.

Co możesz zyskać realizując badania metodą JTBD?
 

Wcielając wnioski z badań w życie, zainicjujesz rozwój produktu lub usługi zorientowanej na klienta, usprawnienie strategii marketingowej, co w perspektywie przełoży się na wzrost przewagi konkurencyjnej
i silniejsze relacje z klientem.
Twoje decyzje będą oparte o dane, co zwiększa szanse Twojej organizacji na sukces.

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane Badania JTBD dostarczą Ci danych i spostrzeżeń opartych na potrzebach i zachowaniach klientów, a nie na założeniach czy intuicji. Umożliwi to dokonywanie bardziej świadomych wyborów dotyczących rozwoju produktów i usług, strategii marketingowych i ogólnych strategii biznesowych. Efektem czego będzie bardziej efektywna i wydajna alokacja zasobów.  

Lepsze relacje z klientami Zrozumienie zadań i potrzeb klientów poprzez badania JTBD może prowadzić do silniejszych relacji z klientami. Opracowując produkty lub usługi, które lepiej odpowiadają oczekiwaniom klientów i pożądanym wynikom, firmy mogą budować zaufanie, lojalność i długoterminowe relacje ze swoimi klientami, co skutkuje zwiększoną retencją klientów, rekomendacjami ustnymi i pozytywną reputacją marki.  

Przewaga konkurencyjna Wykorzystując ramy JTBD do głębokiego zrozumienia potrzeb i motywacji klientów, Twoja firma może zyskać przewagę konkurencyjną. Identyfikacja możliwości zróżnicowania produktu lub usługi, które lepiej odpowiadają potrzebom klientów w porównaniu z konkurencją. Skutkiem czego może być zwiększony udział w rynku i lojalność klientów.

CTA

bottom of page